Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye
ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.
25.05.2018  tarihli  ve  30431  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  7144  sayılı  Bazı  Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7' eklenerek; 2/B
taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 30 Kasım 2018 tarihine kadar  uzatılmıştır.
            6292 sayılı Kanun Geçici Madde 7' de;
        "(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun
kapsamında satışına ilişkin olarak;
             a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru
süresi,
             b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin
ödeme süresi, 
             c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde
ödemeyenlerin ödeme süresi,
             30/11/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
        (2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan 2/B taşınmazları için satış bedeli; bu Kanunun
6 ncı maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden,
bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için
Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim
oranları toplamında artırılarak hesaplanır.
        (3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme
yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun
her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak
hesaplanır.      
        (4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz."
      Şeklinde hükümler yer almaktadır.
      Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında;
 
      1) 2/B taşınmazlarına ilişkin;
          a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
          b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin
ödeme süresi,
          c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde
ödemeyenlerin ödeme süresi,
            30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, 30 Kasım 2018 tarihinden önce süreleri sona
eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru ve ödeme
yapabilecektir. Örneğin, hiç başvuru yapmayan biri 7144 sayılı Kanundan yararlanarak 30 Kasım
2018  tarihine  kadar  başvuru  ve  ödeme  yapabilecektir.  Örneğin,  kendisine  yapılan  tebligatta
belirtilen 3 aylık ödeme süresi 15 Kasım 2018 tarihinde sona eren kişi 7144 sayılı Kanundan
yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödeme yapabilecektir.
Azami düzeyde vatandaşımıza ulaşmak amacıyla yazımız ekinde gönderilen ilan metninin son
başvuru  ve  ödeme  tarihi  olan  30  Kasım  2018  tarihi  dikkate  alınarak  Kaymakamlığınız  Web
sitesinde ilan edilmesini arz ederim.
 
Ek :
2/B bilgilendirme formu
 
 
DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI 
 
Adres :Abdi İpekçi Cd.DÖTYOL
Telefon :0 (326) 712 12 20
Fax :0 (326) 712 18 23
E-Posta :dortyol@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.