29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 6'ncı maddesinde; “İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31/12/2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılardan;  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecri misil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecri misil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.  Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip kiracılarına doğrudan satılabilir. Bu arazilerin satışında 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan araziler için bu Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası, bu tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan araziler için ise 6292 sayılı Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
Belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. " hükmü yer almaktadır.
 
 

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Sözleşmesiz

Kullanımı

 
Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimiz tarafından sözleşmesiz olarak kullanılması hâlinde, beş yılı geçmemek üzere ecrimisil gönderilmektedir.
 
Bu durumda çiftçilerimiz ecrimisil öderken, kullanımları herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadığından, tarım sektörüne sağlanan destekler dahil sözleşmeye bağlı birçok haktan mahrum kalmaktadır.
 

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilerimize

Doğrudan Kiralanması

 
Bu nedenle, çiftçilerimizin Hazine arazileri üzerinde gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetleri desteklemek için yeni bir düzenleme daha yapıyoruz. Bu düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesi ile kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçlıyoruz.
 
Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya on yıl boyunca kullananlara doğrudan satınalma hakkı tanıyoruz.
Bu düzenlemeden, 218 bin çiftçimizin yararlanmasını bekliyoruz.
 

Başvuru Süresi ve Şartları

 
Vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanabilmesi için 19 Kasım 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
 
Kiralama yapılabilmesi için, Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimiz tarafından 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanıldığının İdarece tespit edilmiş olması, başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam etmesi ve ecrimisil borcunun bulunmaması şartları aranacaktır.
 

Kira Bedeli ve Süresi

 
Kira bedelleri, cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacaktır. Kira bedellerinin tahsilatı hasılat dönemine göre yapılacaktır.
Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına on yıla kadar doğrudan kiralanabilecektir.
 

Kira Süresi Uzatımı

 
Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracılara tekraren on yıla kadar kiralama hakkı verilecektir.
 

Satın Alma İmkanı

 
Bu araziler, sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen kiracılarına doğrudan satılabilecektir.
 
Doğrudan satış işlemlerinde; Belediye ve mücavir alan içindeki Hazineye ait tarım arazileri rayiç bedelin tamamı üzerinden satılabilecektir. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde en fazla beş yılda on eşit taksitte kanunî faizi ile birlikte ödenebilecektir.
 
Belediye ve mücavir alan dışındaki tarım arazileri ise rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden doğrudan satılabilecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında ayrıca indirim uygulanacaktır. Taksitle satışlarda ise satış bedeli en fazla altı yılda on iki eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilecektir.
 
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARA DOĞRUDAN KİRALANMASI 
Başvuru Süresi 19/11/2018 tarihine kadar olan süreyi
Hazine taşınmazı Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,
Hazineye ait tarım arazisi İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve tarımsal amaçla kullanılan Hazine taşınmazlarını,
Hak sahibi Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden süresi içerisinde başvuruda bulunanlar,
Kiralama Şartları  (1) Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.
(2) Hak sahibi olanlara kiralama yapılabilmesi için varsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
(3) Kullanıcının ölümü halinde hak sahibinin belirlenmesinde Hazineye ait tarım arazisini halen kullanan kanuni mirasçı ile murisin kullanımları birlikte dikkate alınır. Bu durumda fiilen kullanmaya devam eden mirasçı hak sahibi olarak kabul edilir.
 
(4) Hak sahibi olmayan üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile kiralama hakkının devredilmesi mümkün değildir.
(5)Düzenlenen kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.
Kira Süresi (1)Kira süresi 10 yıldır. 
(2) Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir.
İlk Yıl Kira bedeli İlk yıl için Hazineye ait tarım arazisinin cari yıl ecrimisil bedelinin yarısıdır 
İkinci ve müteakip yıllar kira bedeli İlk yıl kira bedelinin  Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması  suretiyle belirlenir,
Kiralama Şartları  (1) Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.
(2) Hak sahibi olanlara kiralama yapılabilmesi için varsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
(3) Kullanıcının ölümü halinde hak sahibinin belirlenmesinde Hazineye ait tarım arazisini halen kullanan kanuni mirasçı ile murisin kullanımları birlikte dikkate alınır. Bu durumda fiilen kullanmaya devam eden mirasçı hak sahibi olarak kabul edilir.
 
(4) Hak sahibi olmayan üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile kiralama hakkının devredilmesi mümkün değildir.
(5)Düzenlenen kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.
(6) On yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilir.
Başvuru Yeri Dörtyol Hükümet Koanğı-2.Kat Dörtyol Milli Emlak Müdürlüğü
NOT: Son başvuru tarihi:19.11.2018 tarihi olup bu tarihe kadar hak sahiplerinin başvuruda bulunması gerekmektedir.
 
DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI 
 
Adres :Abdi İpekçi Cd.DÖTYOL
Telefon :0 (326) 712 12 20
Fax :0 (326) 712 18 23
E-Posta :dortyol@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.